logo
当前位置:首页 >优势服务 > 生产许可申报 >

生产许可申报

     
       医疗器械、体外诊断试剂取得产品注册证书后还需及时进行生产许可证的办理,注册证、生产许可证同时具备后方可满足上市条件,进行正常的生产、销售事宜。
​       生产许可申报的相关资料要求如下:
       1.生产许可申请表;
       2.证明性文件;
       3.产品注册证;
       4.法定代表人、企业负责人身份证明复印件;
       5.生产、质量和技术负责人的身份、学历职称证明复印件;
       6.生产管理、质量检验岗位从业人员、学历职称一览表;
       7.生产场地的证明文件(有特殊生产环境要求的,还应提交设施、环境的证明文件)复印件;
       8.主要生产设备和检验设备目录;
       9.质量手册和程序文件;(近300多份文件)
       10.工艺流程图;
       11.经办人授权证明;
       12.其他证明材料。